defa

برپایی مراسمی به مناسبت روز جهانی دانش آموز

روز جهانی دانش آموز را به همه دانش آموزان جهان بخصوص موسسه تعلیمی خصوصی شاهد تبریک گفته، موفقیت ایشان را در تمام مراحل زندگی از ایزد منان خواهانیم.

به همین مناسبت، محفلی را برگزار کردیم و تحفه هایی را به رسم یادبود از این روز گرامی، خدمتشان تقدیم کردیم.

Kommentar / نظر

***

*